На 05.06.2019 г. ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи, по начин на трайно ползване “ниви”, в землищата на с. Згалево, с. Каменец, гр. Пордим, с. Катерица, с. Тотлебен и с. Одърне при начална тръжна цена от 60,00 лв./дка годишен наем.

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена(годишен наем), платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 04.06.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 11.06.2019 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим /www.old.pordim.bg/, меню „Търгове“, подменю „Отдаване под наем“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 04.06.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 11.06.2019 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 12.06.2019 г. в същите часове.

Начален час на търга

Землище

Дка

Начална тръжна цена(годишен наем) без ДДС

Депозит

13:00 ч.

с. Згалево

78,810 дка

4 728,60 лв.

2 364,30 лв.

13:15 ч.

с. Каменец

66,869 дка

4 012,14 лв.

2 006,07 лв.

13:30 ч.

гр. Пордим

325,530 дка

19 531,80 лв.

9 765,90 лв.

13:45 ч.

с. Катерица

1,160 дка

69,60 лв.

34,80 лв.

14:00 ч.

с. Тотлебен

124,020 дка

7 441,20 лв.

3 720,60 лв.

14:15 ч.

с. Одърне

36,983 дка

2 218,98 лв.

1 109,49 лв.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

На адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=12127 са публикувани тържни процедури за търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви”, в землището на Община Пордим.

Comments are closed.