П О К А Н А

На 25.06.2021 год. /петък / от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Пордим, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет, на което ще се предложи следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост за 2021 година.

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

2. Откриване на процедура за отдаване под наем на обособена част „Търговска сграда“ по регулационния план на с.Каменец.

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим

3. Откриване на процедура за продажба на имот,,частна общинска собственост, в землището на гр.Пордим

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

4. Приемане на експертна пазарна оценка на имот –застроено дворно място ,по плана на с.Тотлебен.

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

5. Приемане на експертна пазарна оценка на имот –частна общинска собственост,по регулационния план на с.Каменец

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

6. Откриване на процедура за продажба и приемане на експертна пазарна оценка на 210 кв.м, придаваемо място към УПИ IV- 708 „За административно търговска – обслужваща дейност, безвредни производствени и занаятчийски дейности“,кв.47, по плана на гр.Пордим.

Вносител: Детелин Василев – Кмет на Община Пордим.

7. Молби

8. Питания

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието на заседанието на всички общински съветници е задължително.

С уважение,

КАТЯ ДИМИТРОВА

Председател на ОбС - Пордим

Comments are closed.