На 30.06.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на обособена част от общински имот „Гараж” с обща площ от 48,81 кв.м. /една гаражна клетка, намираща се от западната страна на сградата/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 687 от 03.10.2001 г., находящ се в УПИ I- 748. стр.кв.4 по регулационния план на град Пордим, за производствена дейност, при начална месечна тръжна цена от 146,43 лв. (сто четиридесет и шест лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС, съответно 175,72 лв. (сто седемдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС, начален час 10:30 ч.
Депозит за участие в размер на 73,22 лв. /седемдесет и три лева и двадесет и две стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 29.06.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 06.07.2021 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.old.pordim.bg/, на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14906. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 29.06.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 06.07.2021 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обекта, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 29.06.2021 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 06.07.2021 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 07.07.2021 г., от 10:30 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/22 17.

Comments are closed.