На 10.03.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост №148/22.08.2000 г., за разкриване на кабинети от физиотерапевти на територията на гр. Пордим, представляващи помещения с обща площ 80,54 м2, включващи:
- физиотерапия № 11, І етаж – 30,15 м2;
- коридор № 6, I етаж - 1/3 идеални части от 5,29 м²;
- чакалня № 10, I етаж - 1/3 идеални части от 12,00 м²;
- тоалетна и сервизно помещение № 8, I етаж - 1/3 идеални части от 13.60 м²;
- коридор № 12, I етаж - 1/2 идеални части от 6,75 м²;
- стълбище № 13, I етаж - 1/3 идеални части от 12,75 м².
при начална месечна тръжна цена в размер на 16,11 лв. (шестнадесет лева и единадесет стотинки) без ДДС, съответно 19,33 лв. (деветнадесет лева и тридесет и три стотинки) с ДДС.
Депозит за участие в размер на 8,10 лв. /осем лева и десет стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14537. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обекта, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 16.03.2021 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 17.03.2021 г., от 10:00 ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.