На 10.03.2021 г. от 10:15 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост №148/22.08.2000 г., за разкриване на кабинети от стоматолози за осъществяване на индивидуална и първична медицинска помощ на територията на гр. Пордим, представляващи помещения с обща площ 41.34 м2, включващи:
- стоматологичен кабинет № 15, ІІ етаж – 18.40 м2;
- чакалня № 14, ІІ етаж – ½ идеални части от 19.32 м2;
- коридор № 22, ІІ етаж – 1/3 идеални части от 9.20 м2;
- тоалетна № 21, ІІ етаж - 1/3 идеални части от 5.13 м2;
- стълбища № 13 – 1/3 идеални части от 12.75 м2;
- стълбища № 13 „а” – 1/3 идеални части от 12.75 м2.
при начална месечна тръжна цена в размер на 8,27 лв. (осем лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС, съответно 9,92 лв. (девет лева и деветдесет и две стотинки) с ДДС.
Депозит за участие в размер на 4,14 лв. /четири лева и четиринадесет стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14520. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обекта, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 16.03.2021 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 17.03.2021 г., от 10:15ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.