На 25.11.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Шосейна варианта” – имотен № 000152 по КВС с идентификатор 12601.142.152, съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-237 от 10.04.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК в землището на с. Вълчитрън, с площ 101,782 дка., актуван с акт за публична общинска собственост № 56 / 31.01.1997 г., за напояване, при начална тръжна цена от 30,00 лв. / дка. или общо 3 053,46 лв. /три хиляди петдесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ без ДДС годишен наем, съответно 3 664,15 лв. /три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и петнадесет стотинки/ с ДДС годишен наем, с начален час 13:30 ч.

Депозит за участие в размер на 1526,73 лв. /хиляда петстотин двадесет и шест лева и седемдесет и три стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 24.11.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 01.12.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14264. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 24.11.2020 г., а в случай на повторен търг до 17:00 ч. на 01.12.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на язовира, предмет на търга, може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 24.11.2020 г., а в случай на повторен търг до 15:00 на 01.12.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или кметство с. Вълчитрън.

При необходимост втори търг ще се проведе на 02.12.2020 г. от 13:30 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.