На 25.11.2020 г. от 13:45 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 585,00 м2, ведно с построените в него едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 49,50 м2, едноетажна масивна стопанска сграда, със застроена площ от 22,50 м2 и клозет, със застроена площ от 3,00 м2, находящ се в УПИ V-454, кв. 31, с АОС № 641 от 30.07.2001 г. и АОС № 2123 от 11.09.2020 г., по плана на с. Одърне, общ. Пордим, при начална тръжна цена в размер на 3 556,00 лв. /три хиляди петстотин петдесет и шест лева/ без ДДС.

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена 1 778,00 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и осем лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 24.11.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 01.12.2020 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14249. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 24.11.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 01.12.2020 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 02.12.2020 г. в същия час.

За допълнителна информация на телефони: 06513/2121; 2217

Comments are closed.