На 07.10 .2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, имоти, описани в Приложение №1, за стопанската 2020/2021 година по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ. Допускат се собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) по землища и часове, както следва:

- гр. Пордим от 13:15 ч;

- с. Одърне от 13:30 ч;

- с. Тотлебен от 13:45 ч;

- с. Катерица от 14:00 ч;

- с. Обнова от 14:15 ч.

Приложение 1

№ по ред

Землище

Имот № (стар)

Идентификатор (нов)

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пордим

500006

57772.600.1

Долните лозя

пасище, мера

ІІ

259,607

2

Пордим

701001

57772.600.3

Под жп линия

пасище, мера

ІV

18,283

277,890

№ по ред

Землище

Имот № (стар)

Идентификатор (нов)

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Одърне

000192

53446.30.192

Големия трап

пасище, мера

ІІІ

256,618

2

Одърне

000195

53446.30.195

Каменско шосе

пасище, мера

ІІІ

68,598

3

Одърне

000196

53446.30.196

Каменско шосе

пасище, мера

ІІІ

17,851

4

Одърне

000197

53446.30.197

Каменско шосе

пасище, мера

ІІІ

18,924

5

Одърне

000198

53446.41.198

Големия трап

пасище, мера

ІІІ

116,776

6

Одърне

000200

53446.36.200

Радински път

пасище, мера

ІІІ

22,759

501,526

№ по ред

Землище

Имот №

(стар)

Идентификатор (нов)

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тотлебен

102031

72881.102.31

Селището

пасище, мера

ІV

10,001

2

Тотлебен

197002

72881.197.2

Сюлейман дере

ливада

ІV

1,000

3

Тотлебен

197005

72881.197.5

Сюлейман дере

ливада

ІV

3,982

4

Тотлебен

304006

72881.304.6

Чуките

ливада

ІІІ

5,460

5

Тотлебен

306017

72881.306.17

Пелова воденица

ливада

ІV

5,812

6

Тотлебен

306021

72881.306.21

Пелова воденица

ливада

І.

2,300

7

Тотлебен

306037

72881.306.37

Пелова воденица

ливада

ІV

1,486

8

Тотлебен

306058

72881.306.58

Пелова воденица

ливада

ІV

1,000

9

Тотлебен

307017

72881.307.17

Пелова воденица

ливада

ІV

0,551

10

Тотлебен

307028

72881.307.28

Пелова воденица

ливада

ІV

0,431

11

Тотлебен

307051

72881.307.51

Пелова воденица

ливада

ІV

0,300

12

Тотлебен

307053

72881.307.53

Пелова воденица

ливада

ІV

1,080

13

Тотлебен

308031

72881.308.31

Пелова воденица

ливада

ІV

0,140

14

Тотлебен

308038

72881.308.38

Пелова воденица

ливада

ІV

2,060

15

Тотлебен

308047

72881.308.47

Пелова воденица

ливада

ІV

2,571

16

Тотлебен

308052

72881.308.52

Пелова воденица

ливада

ІV

0,300

17

Тотлебен

308065

72881.308.65

Пелова воденица

ливада

ІV

2,500

18

Тотлебен

309069

72881.308.69

Пелова воденица

ливада

ІV

1,160

19

Тотлебен

308074

72881.308.74

Пелова воденица

ливада

ІV

2,305

20

Тотлебен

309023

72881.309.23

Пелова воденица

ливада

ІV

2,080

21

Тотлебен

309031

72881.309.31

Пелова воденица

ливада

ІV

0,778

22

Тотлебен

311051

72881.311.51

Георгиева воденица

ливада

V

1,738

23

Тотлебен

311054

72881.311.54

Георгиева воденица

ливада

V

1,000

24

Тотлебен

312009

72881.312.9

Георгиева воденица

ливада

V

4,741

25

Тотлебен

312012

72881.312.12

Георгиева воденица

ливада

V

0,871

26

Тотлебен

312023

72881.312.23

Георгиева воденица

ливада

V

2,321

27

Тотлебен

312026

72881.312.26

Георгиева воденица

ливада

V

1,520

28

Тотлебен

312028

72881.312.28

Георгиева воденица

ливада

V

2,322

61,810

№ по ред

Землище

Имот № (стар)

Идентификатор (нов)

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Катерица

000009

36614.13.109

Над селото

пасище, мера

ІІІ

33,801

2

Катерица

000012

36614.21.12

Под селото

пасище, мера

V

2,858

3

Катерица

000014

36614.21.14

Под селото

пасище, мера

V

12,527

4

Катерица

000015

36614.21.15

Под селото

пасище, мера

V

0,916

5

Катерица

000017

36614.20.17

Под селото

пасище, мера

V

0,710

6

Катерица

000019

36614.20.19

Под селото

пасище, мера

V

0,550

7

Катерица

000022

36614.20.22

Под селото

пасище, мера

V

5,967

8

Катерица

000028

36614.40.28

Секиска могила

пасище, мера

ІІІ

5,918

9

Катерица

000031

36614.21.31

Секиска могила

пасище, мера

V

35,927

10

Катерица

000032

36614.40.32

Секиска могила

пасище, мера

V

0,875

11

Катерица

000040

36614.17.140

Зад гробищата

пасище, мера

V

2,627

12

Катерица

000042

36614.17.142

Зад гробищата

пасище, мера

V

11,804

13

Катерица

000044

36614.17.144

Чакълите

пасище, мера

V

0,539

14

Катерица

000045

36614.18.45

Зад гробищата

пасище, мера

V

20,880

15

Катерица

000050

36614.18.50

Зад гробищата

пасище, мера

V

44,208

16

Катерица

000052

36614.14.52

Над селото

пасище, мера

V

1,461

17

Катерица

000056

36614.14.56

Край барата

пасище, мера

ІV

9,658

18

Катерица

000085

36614.21.85

Под селото

пасище, мера

V

4,003

19

Катерица

000089

36614.18.89

Зад гробищата

пасище, мера

V

27,282

20

Катерица

000090

36614.18.90

Зад гробищата

пасище, мера

V

37,000

21

Катерица

020006

36614.20.6

Под селото

ливада

V

3,229

262,740

№ по ред

Землище

Имот № (стар)

Идентификатор (нов)

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обнова

000005

53089.1.19

Църкалово

пасище, мера

ІІІ

42,420

42,420

Начална тръжна цена в размер на 10,00 лв./дка (десет лева на декар).

Стъпка на наддаване 10 на сто от началната тръжна цена.

Документи за участие в търга могат да се изтеглят от страницата на Община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14096.

Депозит за участие 50% от началната тръжна годишна цена на декар за съответния имот/имоти, предмет на търга, се внася в касата на общината, или по сметка IBAN: BG 18IORT73803337000000, Bic код IORTBGSF при Инвестбанк в срок до 17:00 ч на 05.10.2020 г., а в случаи на повторни търгове до 17:00 ч на 12.10.2020 г.

Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч на 02.10.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при Община Пордим, а в случай на повторни търгове до 15:00 ч на 09.10.2020 г.

Договорите се сключват за 1 (една) стопанска година.

Всички необходими документи за участие в търговете се представят от кандидатите в Информационен център на Община Пордим в срок до 17:00 ч. на 05.10.2020 г. в надписан, непрозрачен плик, а в случай на повторни търгове до 17:00 ч на 12.10.2020 г. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Начин на плащане на спечелилия търга: В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта по чл.73, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на Община Пордим, кметът на общината сключва договор за наем. Спечелилият търга заплаща наем за стопанска година 2020/2021 при сключване на договора. С внесения депозит се извършва прихващане на годишнaта наемна цена.

За допълнителна информация тел.: 06513/20 92; 21 21; 22 17.

Comments are closed.