На 09.09.2020 г. в Заседателната зала на Община Пордим да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, описани в Приложение №1, за стопанска 2020 – 2021 година, на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на Община Пордим, при начална тръжна цена 10 лв./дка. (десет лева на декар) по землища и часове, както следва:

- с. Одърне от 13:15 ч.;

- с. Тотлебен от 13:30 ч.

Приложение 1

№ по ред

Землище

Имот № (стар)

Идентификатор (нов)

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Одърне

000192

53446.30.192

Големия трап

пасище, мера

ІІІ

256,618

2

Одърне

000195

53446.30.195

Каменско шосе

пасище, мера

ІІІ

68,598

3

Одърне

000196

53446.30.196

Каменско шосе

пасище, мера

ІІІ

17,851

4

Одърне

000197

53446.30.197

Каменско шосе

пасище, мера

ІІІ

18,924

5

Одърне

000198

53446.41.198

Големия трап

пасище, мера

ІІІ

116,776

6

Одърне

000200

53446.36.200

Радински път

пасище, мера

ІІІ

22,759

501,526

№ по ред

Землище

Имот №

Идентификатор (нов)

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тотлебен

102031

72881.102.31

Селището

пасище, мера

ІV

10,001

2

Тотлебен

197002

72881.197.2

Сюлейман дере

ливада

ІV

1,000

3

Тотлебен

197005

72881.197.5

Сюлейман дере

ливада

ІV

3,982

4

Тотлебен

304006

72881.304.6

Чуките

ливада

ІІІ

5,460

5

Тотлебен

306017

72881.306.17

Пелова воденица

ливада

ІV

5,812

6

Тотлебен

306021

72881.306.21

Пелова воденица

ливада

І.

2,300

7

Тотлебен

306037

72881.306.37

Пелова воденица

ливада

ІV

1,486

8

Тотлебен

306058

72881.306.58

Пелова воденица

ливада

ІV

1,000

9

Тотлебен

307017

72881.307.17

Пелова воденица

ливада

ІV

0,551

10

Тотлебен

307028

72881.307.28

Пелова воденица

ливада

ІV

0,431

11

Тотлебен

307051

72881.307.51

Пелова воденица

ливада

ІV

0,300

12

Тотлебен

307053

72881.307.53

Пелова воденица

ливада

ІV

1,080

13

Тотлебен

308031

72881.308.31

Пелова воденица

ливада

ІV

0,140

14

Тотлебен

308038

72881.308.38

Пелова воденица

ливада

ІV

2,060

15

Тотлебен

308047

72881.308.47

Пелова воденица

ливада

ІV

2,571

16

Тотлебен

308052

72881.308.52

Пелова воденица

ливада

ІV

0,300

17

Тотлебен

308065

72881.308.65

Пелова воденица

ливада

ІV

2,500

18

Тотлебен

309069

72881.308.69

Пелова воденица

ливада

ІV

1,160

19

Тотлебен

308074

72881.308.74

Пелова воденица

ливада

ІV

2,305

20

Тотлебен

309023

72881.309.23

Пелова воденица

ливада

ІV

2,080

21

Тотлебен

309031

72881.309.31

Пелова воденица

ливада

ІV

0,778

22

Тотлебен

311051

72881.311.51

Георгиева воденица

ливада

V

1,738

23

Тотлебен

311054

72881.311.54

Георгиева воденица

ливада

V

1,000

24

Тотлебен

312009

72881.312.9

Георгиева воденица

ливада

V

4,741

25

Тотлебен

312012

72881.312.12

Георгиева воденица

ливада

V

0,871

26

Тотлебен

312023

72881.312.23

Георгиева воденица

ливада

V

2,321

27

Тотлебен

312026

72881.312.26

Георгиева воденица

ливада

V

1,520

28

Тотлебен

312028

72881.312.28

Георгиева воденица

ливада

V

2,322

61,810

Начална тръжна цена в размер на 10,00 лв./дка (десет лева на декар).

Стъпка на наддаване 10 на сто от началната тръжна цена.

Документи за участие в търга могат да се изтеглят от страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14037.

Депозит за участие 50% от началната годишна тръжна цена на декар за съответния имот, предмет на търга, се внася на касата в Oбщината.

Оглед на имота, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 04.09.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при Община Пордим.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 04.09.2020 г. в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Начин на плащане на спечелилия търга: В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта по чл.73, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на Община Пордим, Кметът на общината сключва договор за наем. Спечелилият търга заплаща наем за стопанска година 2020/2021 при сключване на договора. С внесения депозит се извършва прихващане на годишнaта наемна цена.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.