На 09.09.2020 г. от 11:45 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на застроено дворно място с построена в него жилищна и стопански сгради, частна общинска собственост, с площ 2 540 кв. м. в УПИ VIII-361, кв. 53, АОС №1734 от 23.07.2007 г., по плана на с. Тотлебен, при начална тръжна цена в размер на 5 970,00 лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС.
Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена –2 985,00 лв. /две хиляди деветстотин осемдесет и пет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 04.09.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 11.09.2020 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим  на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14014. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 04.09.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 11.09.2020 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 16.09.2020 г. в същия час.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.