На 03.08.2020 г. от 09:40 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение”, публична общинска собственост, находяща се в УПИ ІV-483, кв. №52 по плана на с. Тотлебен, актувана с акт за публична общинска собственост № 89/29.04.1999 г., за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Тотлебен, както следва:

Помещения с обща площ 89.15 м², включващи:

- лекарски кабинет № 6 – ½ идеални части от 14.80 м² - І етаж;

- манипулационна № 7 – ½ идеални части от 15.17 м² - І етаж;

- чакалня № 8 – 1/3 идеални части от 14,80 м² - І етаж;

- коридор, стълби и тоалетна от приземен и І етаж № 1,3,4,5-1/3 идеални части от 23,98 м²;

- коридор и стълби ІІ етаж № 1 – 6.84 м²;

- детска консултация ІІ етаж № 10 - 16,80 м²;

- женска консултация ІІ етаж № 12 - 16,00 м²;

- склад от ІІ етаж № 11- 7,00 м²;

- склад от приземен етаж - 14,60 м²;

при начална месечна тръжна цена 17.83 лв. (седемнадесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС, съответно 21,40 лв. (двадесет и един лева и четиридесет стотинки) с ДДС.

Депозит за участие в размер на 8,92 лв. /осем лева и деветдесет и две стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13863. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.08.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 10.08.2020 г., от 09:40ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.