На 03.08.2020 г. от 09:50 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-64, кв. № 70 по регулационния план на с. Каменец, актувана с акт за публична общинска собственост №99/29.04.1999 г., за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ на територията на с. Каменец, както следва:

Помещения с обща площ 98,85 м2, включващи:

- лекарски кабинет № 9 - 17.50 м²;

- манипулационна № 8 - 15.12 м²;

- чакалня № 10 - ½ идеални части от 21.42 м²;

- коридор № 4 - 7.80 м²;

- баня № 1 -10.15 м²;

- детска консултация № 5 - 15.20 м²;

- женска консултация № 6 - 11.20 м²;

- перално помещение № 3 – 4.80 м²;

- тоалетна № 12 - ½ идеални части от 1.85 м²;

- коридор № 7 - ½ идеални части от 10.90 м²,

при начална месечна тръжна цена в размер на 19,77 лв. (деветнадесет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно 23,72 лв. (двадесет и три лева и седемдесет и две стотинки) с ДДС.

Депозит за участие в размер на 9,89 лв. /девет лева и осемдесет и девет стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13847 . Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.08.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 31.07.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.08.2020 г. с представител на Кметство с. Каменец или с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 10.08.2020 г., от 09:50 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.