На 01.07.2020 г. от 14:15 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на продажба на поземлен имот 254010 с идентификатор 12601.254.10, съгласно кадастралната карта (одобрена със Заповед № РД-18-237/10.04.2019 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър), с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ от 2,723 дка в землището на с. Вълчитрън, актуван с АОС № 2114 от 15.04.2020 г., при начална тръжна цена 1 637,00 лв. /хиляда шестстотин тридесет и седем лева/ без ДДС.

Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена 818,50 лв. /осемстотин и осемнадесет лева и петдесет стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13749. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 08.07.2020 г. от 14:15 часа.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.