На 01.07.2020 г. от 14:00 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост №148/22.08.2000 г., за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ и манипулационна към самостоятелна медико-диагностична лаборатория на територията на гр. Пордим, както следва:

Помещения с обща площ 34,84 м², включващи:

- стълбище №13 на I етаж - 1/3 идеални части от 12,75 м²;

- стълбище №13а на II етаж - 1/3 идеални части от 12,75 м²;

- чакалня №14 на II етаж - 1/3 идеални части от 19,32 м²;

- тоалетна №21 на II етаж - 1/3 идеални части от 5,13 м²;

- коридор №22 на II етаж - 1/3 идеални части от 9,20 м²;

- лаборатория №23 на II етаж – 15,12 м2,

при начална месечна тръжна цена в размер на 6.97 лв. (шест лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно 8,36 лв. (осем лева и тридесет и шест стотинки) с ДДС.

Депозит за участие в размер на 3,49 лв. /три лева и четиридесет и девет стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13733. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.07.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 08.07.2020 г., от 14:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.