На 01.07.2020 г. от 13:45 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост №148/22.08.2000 г., за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ и манипулационна към самостоятелна медико-диагностична лаборатория на територията на гр. Пордим, както следва:

Помещения с обща площ 104,69 м², включващи:

- коридор №6 на I етаж - 1/3 идеални части от 5,29 м²;

- личен състав №7 на I етаж - 8,10 м²;

- тоалетна и сервизно помещение №8 на I етаж - 1/3 идеални части от 13,60 м²;

- женска консултация №9 на I етаж - 12,30 м²;

- чакалня №10 на I етаж - 1/2 идеални части от 12,00 м²;

- коридор №12 на I етаж - 1/2 идеални части от 6,75 м²;

- стълбище №13 на I етаж - 1/3 идеални части от 12,75 м²;

- стълбище №13а на II етаж - 1/3 идеални части от 12,75 м²;

- чакалня №14 на II етаж - 1/3 идеални части от 19,32 м²;

- лекарски кабинет №18 на II етаж - 18,00 м²;

- лекарски кабинет №19 на II етаж - 14,40 м²;

- чакалня №20 на II етаж - 16,50 м²;

- тоалетна №21 на II етаж - 1/3 идеални части от 5,13 м²;

- коридор №22 на II етаж - 1/3 идеални части от 9,20 м².,

при начална месечна тръжна цена в размер на 20.94 лв. (двадесет лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС, съответно 25,13 лв. (двадесет и пет лева и тринадесет стотинки) с ДДС.

Депозит за участие в размер на 10,47 лв. /десет лева и четиридесет и седем стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13711. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.07.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 08.07.2020 г., от 13:45ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.