На 01.07.2020 г. от 13:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, публична общинска собственост, находяща се в УПИ I-748, стр. кв. 4 по регулационния план на гр. Пордим, актувана с акт за публична общинска собственост №148/22.08.2000 г., за разкриване на кабинети от лекари, осъществяващи индивидуална и първична медицинска помощ и манипулационна към самостоятелна медико-диагностична лаборатория на територията на гр. Пордим, както следва:
Помещения на I етаж с обща площ 57,00 м2, включващи:
- чакалня №2 - 16,20 м²;
- манипулационна №3 - 9,60 м²;
- лекарски кабинет №4 - 18,00 м2;
- перално помещение №5 - 6,90 м²;
- коридор №6 - 1/3 идеални части от 5,29 м²;
- тоалетна и сервизно помещение №8 - 1/3 идеални части от 13.60 м²,
при начална месечна тръжна цена в размер на 11,40 лв. (единадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС, съответно 13,68 лв. (тринадесет лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС.
Депозит за участие в размер на 5.70 лв. /пет лева и седемдесет стотинки/, платими в касата на общината или по сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13124. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 07.07.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обособени части (помещения) от сграда „Здравно заведение“, предмет на търга – всеки работен ден до 15:00 ч. на 30.06.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 07.07.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 08.07.2020 г., от 13:30ч.
За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17

Comments are closed.