На 29.05.2020 г. от 14:15 ч. в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински недвижим имот, представляващ обособена част от общински имот – частна общинска собственост - помещение с обща ползваема площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за частна общинска собственост №3/11.01.1993 г., с предназначение за търговска дейност, при начална месечна тръжна цена от 150,00 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС.
Депозит за участие в размер на 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13551. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 04.06.2020 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обособена част от общински имот – частна общинска собственост - помещение с обща ползваема площ от 50 кв.м., находящо се в УПИ XV – 717, кв.6 по регулационния план на гр. Пордим, актуван с акт за частна общинска собственост №3/11.01.1993 г., предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 28.05.2020 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 04.06.2020 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 05.06.2020 г., от 14:15 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.