На 29.01.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Дрен”–имотен №500802 по КВС( с идентификатор 57772.87.802, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-235/10.04.2019г. на Изпълнителния директор на агенция по геодезия, картография и кадастър) на землището на гр. Пордим, с площ 181.296 дка, актуван с акт за публична общинска собственост № 47/03.06.1996 г., с предназначение за рибовъдна дейност, при начална тръжна цена от 30,00 лв./дка или общо 5438,88 лв. без ДДС годишен наем, с начален час 14:00 ч.
Депозит за участие в размер на 2 719,44 лв.  /две хиляди, седемстотин и деветнадесет лева и четиридесет и четири ст./, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до в срок до 17,00 ч. на 28.01.2020г., а в случай на повторен търг – до 17,00 ч. на 04.02.2020 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=13149. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до17,00 ч. на 28.01.2020г., а в случай на повторен търг до 17,00 ч. на 04.02.2020 г.,в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на язовира, предмет на търга, може да се направи всеки работен ден до 15.00 ч. на 28.01.2020 г., а в случай на повторен търг  до 15.00 на 04.02.2020 г. с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 05.02.2020 г. от 14:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Comments are closed.