ОБЩИНА ПОРДИМ

ОБЯВЯВА

На 18.09.2019 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Пордим, eт. 2 по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС, съгласно списък /Приложение №1/ в землището на гр. Пордим. В търга се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние при начална тръжна цена 10 лв./дка (десет лева на декар).
Договорите се сключват за срок от 1 (една) стопанска година - 2019/2020.
Депозит за участие в размер 30 на сто от началната тръжна цена на декар за съответния имот /имоти, предмет на търга, внесени в касата на общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч на 17.09.2019 г., а в случай на повторен търг до 17:00 ч на 24.09.2019 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на Община Пордим /www.old.pordim.bg/, меню „Търгове“, подменю „Отдаване под наем“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на Община Пордим в срок до 16:50 ч. на 17.09.2019 г., а в случай на повторен търг – до 16:50 ч на 24.09.2019 г. в запечатан, надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на имотите, предмет на търговете може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч на 16.09.2019 г., а в случай на повторен търг до 15:00 ч на 24.09. 2019 г.
При необходимост втори търг ще се проведе на 25.09.2019 г. от 11:00 ч.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от кандидатите в Информационен център на Община Пордим в срок до 16:50 ч на 17.09.2019 г., а в случай на повторни търгове до 16:50 ч на 24.09.2019 г. в запечатан, надписан, непрозрачен плик. При подаването им получават входящ номер от деловодната система.

За допълнителна информация тел.: 06513/20 92; 22 17.

На адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=12848 е публикувана тръжна документация за търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - имоти по КВС, съгласно списък /Приложение №1/ в землището на гр. Пордим

Приложение 1

№ по ред

Землище

Имот №

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ, дка

1

2

3

4

5

6

7

1

Пордим

500006

Долните лозя

Пасище, мера

II

259,607

2

Пордим

701001

Под Ж.П линия

Пасище, мера

IV

18,283

Comments are closed.