О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 22.05.2019  г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на язовир “Селището”–имотен № 870004 по КВС на землището на гр. Пордим, с площ 18,000 дка, актуван с акт за публична общинска собственост № 52/03.06.1996 г., с предназначение –  „за рибовъдна дейност“, при начална тръжна цена от 30,00 лв./дка или общо 540,00 лв. без ДДС годишен наем, с начален час 13:30 ч.
Депозит за участие в размер на 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 21.05.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 28.05.2019 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим  /www.old.pordim.bg/, меню „Търгове“, подменю „Отдаване под наем“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 21.05.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 28.05.2019 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на язовира, предмет на търга, може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 21.05.2019 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 28.05.2019 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.

При необходимост втори търг ще се проведе на 29.05.2019 г. от 13:30 ч.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.