На 10.03.2021 г. от 10:45 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на дворно място, частна общинска собственост, с площ 460,00 м2, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда - магазин, със застроена площ 196 м2, находящ се в УПИ Х-538, кв. 23, с АОС № 2125 от 17.11.2020 г., по плана на с. Каменец, при начална тръжна цена 6 400,00 лв. /шест хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.
Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена – 3 200 лв. /три хиляди и двеста лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=14548. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 09.03.2021 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 16.03.2021 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 17.03.2021 г. от 10:45 часа.

За допълнителна информация на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.