О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А


На 12.06.2019 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот №000284 по КВС, 12601.1.284 по КККР, представляващ „Селскостопанско летище“ от 140,180 дка в землището на с. Вълчитрън, местност „Потока“, АОС №2061 от 17.09.2018 г., при начална тръжна цена 210 315,00 лв. /двеста и десет хиляди триста и петнадесет лева/ без ДДС.
Депозит за участие в размер на 50 на сто от началната тръжна цена –105  157,50 лв. /сто и пет хиляди сто петдесет и седем лева и петдесет стотинки/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 11.06.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 18.06.2019 г.
Документите за участие са публикувани на интернет страницата на община Пордим  /www.old.pordim.bg/, меню „Търгове“, подменю „Продажби“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 11.06.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 18.06.2019 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 19.06.2019 г. в същите часове.

За допълнителна информация на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=12580 и на телефони: 06513 – 2121; 2217

Comments are closed.