О Б Щ И Н А  П О Р Д И М
О Б Я В Я В А

На 27.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на обособена част от сграда „Автоспирка” в град Пордим, две помещения с обща площ 48 кв.м., находяща се между ОК 247 – 245 – 85 – 86, върху улично – площадното пространство в центъра до пътната отбивка, по плана на гр. Пордим, предназначена за магазин за нехранителни стоки, при начална месечна тръжна цена от 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева) без ДДС, начален час 13:00 ч.
Депозит за участие в размер на 72,00 лв. /седемдесет и два лева/, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17:00 ч. на 26.02.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.03.2019 г.
Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.old.pordim.bg/, меню „Търгове“, подменю за съответния търг. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 26.02.2019 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 05.03.2019 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на обособена част от сграда „Автоспирка” в град Пордим, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 26.02.2019 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 05.03.2019 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим.
При необходимост втори търг ще се проведе на 06.03.2019 г., от 13:00 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.

Тръжната документация и документите за участие са публикувани на адрес https://www.old.pordim.bg/?page_id=12180

Comments are closed.